МИГ Стамболийски

Отиване към съдържанието

Главно меню


Местни инициативни групи /МИГ/ - това са публично-частни партньорства между местната общинска администрация, бизнеса и неправителствените организации на територията. Публично-частното партньорство е нова форма на сътрудничество между администрацията (държавна или общинска) и предприемачите, при която те обединяват ресурси, знания и усилия за постигане на обществено значима цел. Всяка територия прилагаща подхода ЛИДЕР има една Местна инициативна група, която разработва и осъществява Стратегията за местно развитие.
Информационна страница на
СНЦ "МИГ Стамболийски", в която ще намерите подробна информация за работата на групата, целите и крайните резултати

Целта ни е:

  • подпомагане на малкия и среден бизнес

  • спортния и културен живот на общината

  • Образование

  • Културно наследство

  • Традиции

  • Ценности

  • Обучения и трудова заетост


Ресурси:
Най-големия ни ресурс сте вие - Хората в община Стамболйски


С подкрепата на общинския съвет и община Стамболийски

Официален сайт на община Стамболийски
Назад към съдържанието | Назад към главното меню