МИГ Стамболийски

Отиване към съдържанието

Главно меню

Подходът "ЛИДЕР"

 

Какво представлява подходът ЛИДЕР?

Наименованието Лидер произтича от абревиатурата „LEADER” на френски език – Liaison Еntre Аctions de Developpement de l’Economie Rurale, което означава “Връзки между дейностите за развитие на икономиката в селските райони”. Това е метод за мобилизиране на местните общности, който цели да създаде взаимообвързаност на дейностите в селските райони, подчинена на единна логика и съобразена с местните особености да дадена територия. Идеята на подхода Лидер е да приложи метод за осъществяване на целите на първите три оси на ПРСР, който осигурява много по-голямо влияние на местните хора върху тяхното бъдеще. Прилагането на подхода започва през 1991 г. като инициатива в рамките на Европейския съюз, финансирана от Земеделския фонд на Общността. До момента са осъществени три програми Лидер (Лидер 1, Лидер 2 и Лидер +), като прилагането им е било в зависимост от желанието на страните членки.С новия Регламент на Съвета (ЕС) 1698/2005г., подходът Лидер става задължителен елемент от политиката за развитие на селските райони на ЕС. Основна причина за това е успехът, постигнат от Лидер до момента
Характеристики на подхода Лидер
Териториален подход;
Добре функциониращи местни публично – частни партньорства – обособени като Местни инициативни групи (МИГ);
Подход „отдолу-нагоре”;
Многосекторен подход при планирането и прилагането на стратегиите за местно развитие;
Подход на иновациите при използване на местните ресурси;
Прилагане на проекти за сътрудничество;
Работа в мрежа.
Механизмите за прилагането на подхода са следните:
Ос 4 Лидер включва следните мерки:
Прилагане на стратегиите за местно развитие (код на мярката – 41);
Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество (код на мярката – 421);
Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия (код на мярката 431), която се състои от две под мерки:
Под-мярка 1: Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност в териториите на избрани и одобрени Местни инициативни групи.
Под-мярка 2: Придобиване на умения и постигане на обществена активност за територията на потенциални местни инициативни групи (2007-2009).
Право на участие за изпълнение на стратегии за местно развитие в селски райони имат 231 общини с най-голямо населено място с население до 30000 души /81 % от територията и 42 % от населението на страната/. Всяка една територия може да участва само с една стратегия за местно развитие.
Основни инструменти за прилагане на подхода Лидер са Местните инициативни групи и стратегиите за местно развитие
Местна инициативна група – МИГ
За да бъдат одобрени, МИГ трябва да отговарят на следните критерии:
– МИГ трябва да бъде регистрирана по ЗЮЛНЦ като организация в обществена полза със седалище на територията на действие на групата (сдружение или фондация);
– Участието на местните власти в учредяването на МИГ е задължително;
– Представителите на местните икономически и социални партньори, както и други представители на гражданското общество в МИГ трябва да бъдат най-малко 50% от представителите на ниво вземане на решения;
– Членовете на управителния орган за прилагане на стратегията трябва да са адресно регистрирани и живеят в съответната територия на МИГ;
– МИГ трябва да предложи и да се ангажира с прилагането на интегрирана стратегия за местно развитие;
– МИГ трябва да покаже определения минимален капацитет за прилагане на стратегията и способност за администриране на публични средства;
– МИГ следва да има осигурен офис и съответното оборудване, като минималният персонал на МИГ се състои от четири души и оперативно се управлява от изпълнителен директор.
Стратегии за местно развитие
Стратегиите за местно развитие целят устойчиво развитие на селските райони посредством разнообразяване на икономическите дейности, опазване на природата и селските райони, развитие на висококачествени услуги, отговарящи на нуждите и очакванията на местните хора. Стратегията за местно развитие определя всички мерки/дейности, които ще се прилагат на територията на действие на групата, както и процедурите и критериите за избор на конкретни проекти. За изпълнението на стратегиите за местно развитие МИГ могат да прилагат:
– мерки от Регламент на Съвета (ЕС) 1698/2005;
– мерки, избрани в ПРСР по ос 1, ос 2 и ос 3, с изключение на мерките по ос 1, предвиждащи фиксирани годишни плащания (мерки 112, 141, 142) и мерките от ос 2, свързани със схеми за плащания на площ (211, 212, 214)
– други мерки/ дейности, извън обхвата на мерките от Регламент на Съвета (ЕС) 1698/2005, ако те допринасят за постигането на целите на ПРСР и на стратегиите за местно развитие и са насочени към опазване на околната среда, селския пейзаж и местната идентичност.
Максималната стойност на един проект, подпомаган от една стратегия за местно развитие, е 200 000 евро, а минималната се определя от МИГ съобразно всяка дейност;
Помощта за публични получатели (напр. общини и читалища), може да достига до 100 % от общите допустими разходи, а за частни получатели, включително юридически лица с нестопанска цел – до 70% от общата стойност;
Кандидатите с одобрен проект получават финансиране директно от Разплащателната агенция, а не от МИГ;
Кой може да кандидатства с проекти към МИГ
Земеделски производители, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители;
Земеделските стопани, регистрирани в ИСАК;
Собственици на гори;
Признати организации на производители;
Лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите;
Общини;
Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ;
Читалища, регистрирани по Закона за читалищата;
Граждански дружества, учредени по Закона за задълженията и договорите;
Местни поделения на религиозни общности, регистрирани по Закона за вероизповеданията;
Физически лица.

Назад към съдържанието | Назад към главното меню