МИГ Стамболийски

Отиване към съдържанието

Главно меню

Устав


УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МИГ СТАМБОЛИЙСКИ“


1 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1(1) Този Устав урежда учредяването, структурата и дейността на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ – МИГ или  Местна  инициативна  група  Стамболийски,

наричано
по-долу за краткост „МИГ Стамболийски” или Сдружението. Сдружението се учредява съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

(2) „МИГ Стамболийски” е сдружение с нестопанска цел регистрирано за
осъществяване на обществено полезна дейност по смисъла на чл. 37от ЗЮЛНЦ. Създаването на сдружението е свързано с прилагането на Ос 4 (ЛИДЕР)от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2007-2013) на Република България, подкрепяна финансово от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), като по своята същност представлява публично-частно партньорство. Организацията, работата, целите и предмета на дейност на „МИГ Стамболийски” са съгласно разпоредбите на ЗЮЛНЦ, на друго приложимо национално законодателство, на Наредба № 23от 18.12.2009 г. на Министерството на земеделието и храните за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерки 41 „Прилагане на стратегиите за местно развитие” и по мярка 431-1 „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за месните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие”от ПРСР , както и в съответствие с този устав.

(3) „МИГ Стамболийски” е доброволно сдружение на представителите на бизнеса, нестопанския сектор и местните власти
от територията на община Стамболийски.

Чл.2 „МИГ Стамболийски” е
отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски.

Чл.3 „МИГ Стамболийски” може да сътрудничи с други сродни български и чуждестранни
организации, български държавни органи и институции на национално,областно и местно ниво, органите на местната администрация, както и с представители на стопанския и неправителствения сектор с оглед осъществяване на своята дейност и постигане на заложените в устава цели.

Чл.4 „МИГ Стамболийски” има самостоятелна банкова сметка, лого и печат.

2 НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.5(1) Сдружението ще
осъществява дейността си под наименованието “Местна инициативна група СТАМБОЛИЙСКИ”, което съкратено се изписва „МИГ Стамболийски”.

(2) Наименованието на „МИГ Стамболийски” може да бъде изписвано и на английски език, както следва: „Local Action Group Stamboliyski” или съкратено „LAG Stamboliyski”.

3 СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС:

Чл.6(1) Седалището на СНЦ „МИГ- Стамболийски” е в сградата на Народно читалище”Любен Каравелов” , адрес: с. Куртово Конаре – 4223, община Стамболийски, ул.5-та  № 2, ет.1
- временно

(2) Всяко писмено изявлениеот името на сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, както и данни за регистрацията, включително БУЛСТАТ номер.

4 СРОК

Чл.7 Сдружението „МИГ Стамболийски” не е
ограничено със срок.5 ЦЕЛИ

Чл.8 Основни цели на „МИГ Стамболийски „са:

1. Изпълнение на предложенатаот Сдружениетоиодобренаот МЗХ Стратегия за местноразвитие (СМР или наричана за краткост Стратегията) за територията наобщина Стамболийски съгласноизискванията на Наредба № 23от 18.12.09 г. за „Прилагане на стратегиите за местно
развитие” и подмярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане наобществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местноразвитие” във връзка с изпълнение на Програмата за развитие на селските райони  на Република България;

2. Постигане на заложените в Стратегията цели съгласно
изискванията на Наредба №23от 18.12.09 г., Програмата за развитие на селските райони , както при стриктното спазване на всички правила и процедури залегнали в текста на Стратегията за територията на действие на МИГ Стамболийски;

3. Осигуряване техническа и експертна помощ на всички заинтересовани страни кандидатстващи с проекти поизпълнение на СМР за територията наобщина Стамболийски съгласноизискванията на Наредба №23от 18.12.09 г;

4. Подобряване на социалното, културнотои икономическоторазвитие наобщина Стамболийски в партньорствос местната администрация, институции, частния сектор, неправителственитеорганизации и представители на всички заинтересовани местни
общности;

5. Опазване и възстановяване на природата,околната среда и устойчивото
развитие на общинско,областно, национално и международно ниво;

6. Изграждането
на местен капацитет, повишаване на обществената активност на територията наобщина Стамболийски за изпълнение на дейности допринасящи за постигане целите на сдружението чрез изпълнение на Стратегията;

7. Подкрепа на местнитеобщности за изпълнение на инициативи на принципа
отдолу-нагоре;

8. Създаването
на партньорства на местно, регионално, национално и международно ниво с други Местни инициативни групи създадени в рамката на Подхода Лидер, както и всички други организации и/или институции имащи сходни цели и идеи.

6 СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕЧл.9 Средствата, с които „МИГ Стамболийски” ще постига своите цели са:

1. Разработване и прилагане на интегрирани стратегии за местно
развитие;

2. Информиране, консултиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати
от територията на о бщина Стамболийски към Стратегията;

3. Организиране и провеждане извършването
на цялостния процес попубликуване наобяви, приемане/регистриране, техническа, административна и експертна оценка на постъпилите заявления съгласно изискванията на СМР и на Наредба №23от 18.12.09 г;

4. Подпомагане цялостното
осъществяване на одобрените проекти включително, отчитане и мониторинг на дейността на всички подпомаганиот СМР;

5. Изготвяне на всички изискуеми по
смисъла на Наредба №23от 18.12.09 г. доклади свързани с дейността на МИГ и изпълняваната СМР;

6. Организиране и
осъществяване на дейности за изграждане на капацитет на местно ниво включително:обучения, консултации и експертна помощ;

7. Разработване и
осъществяване на общински,областни, национални и международни проекти, свързани с икономическото развитие, защита и опазвне на околната среда и с устойчивото развитие на  общината;

8. Организиране и провеждане на конференции, семинари,обучения, лекции, беседи и други свързани с изпълнението
на СМР на територията на община Стамболийски;

9. Подготвяне и разпространение на бюлетини, брошури, плакати и материали, свързани с изпълнението
на СМР,опазването на околната среда и устойчивото развитие на община Стамболийски;

10. Въвличане на местната
общност в конкретни дейности, свързани с постигане на целите на СМР;

11. Организиране и
осъществяване на проучвания, свързани с нуждата за изграждане на капацитет на местно ниво за осъществяване на дейности по Стратегията;

12. Изграждане на ефективни партньорства между
обществени и научни организации, правителствени институции, медии, местни общности и бизнеса в сферата на устойчивото развитие (селско и горско стопанство, туризъм);

13. Обезпечаване на финансова стабилност чрез изграждане на мрежа от партньори, дарителски кампании, проекти за набиране на средства и други подобни. Осигуряване на постоянен приход на средства за финансиране на дейността си според целите и приоритетите на Устава и съгласно
нормативната уредба относно прилагането                  на СМР.

7 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ

Чл.10 Сдружението
осъществява дейност в обществена полза, като ще разходва имуществото си за: осъществяване на дейности по изпълнение на Стратегията за местно развитие на територията на община Стамболийски, както и на такива допринасящи постигането целите на Сдружението в сферата на:

· развитието
и утвърждаванетона духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването,образованието, науката, културата, техниката, технологиите и физическата култура;

· подпомагането
на социалнослабите, на инвалидите или лицата, нуждаещи се от грижи;

· подпомагането
на социалната интеграция и личностната реализация;

· защитата на човешките права и наоколната среда

8 ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.11 Основният предмет на дейност на МИГ Стамболийски е свързан с подпомагане развитието наобщина Стамболийски чрез
организиране на цялостния процес по изпълнението и прилагането на разработената (и евентуално одобрена от МЗХ) интегрирана Стратегия за местно развитие за територията наобщина Стамболийски във връзка с прилагането на ОС 4(ЛИДЕР) на Програмата за развитие на селските райони което включва:

· Информиране, консултиране и подпомагане на подготовката на проекти на потенциалните  кандидати към СМР заобщина Стамболийски;

· Подготвяне и публикуване на покана за кандидатстване с проекти на територията на „МИГ Стамболийски”;

· Приемане и регистриране на заявления за кандидатстване към Стратегията;

· Създаване и поддържане на база данни за постъпилите проекти по Стратегията за местно
развитие, тяхното състояние и движение;

· Извършване на проверка за административно
съответствие и допустимост на проектите;

· Осъществяване на техническа експертна
оценка и класиране на проектите;

· Извършване на подготовка и провеждане на заседания на Комисията за избор на проекти към „МИГ Стамболийски”;

· Изпращане на информация за всички проекти,
одобрени от Комисията за избор на проекти към „МИГ Стамболийски”, в Областната РА поседалище на „МИГ Стамболийски” за извършване на проверка за съответствие с процедурите,описани в Стратегията за местноразвитие, критериите за допустимост на кандидата и  критериите за допустимост на проекта и планираните разходи;

· Писмено
информиране на кандидатите за одобрение или отхвърляне на проекта;

· Сключване на договори с
одобрените кандидати за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

· Осъществяване на наблюдение на изпълнениетона проектите към Стратегията;

· Осъществяване на контрол по
изпълнение на проектите чрез посещения на място;

· Подпомагане на
одобрените кандидати при подготовката на заявки за плащане до Разплащателната агенция и изготвяне на доклади за отчитане на изпълнението;

· „МИГ Стамболийски” изготвя в срок до
31 Януари на всяка следваща календарна година годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно

развитие и го
представя пред УО на ПРСР. „МИГ Стамболийски” изготвя и други доклади и справки за изпълнение на Стратегията за местно развитие, изисквани от Управляващия орган на ПРСР;

· „МИГ Стамболийски” своевременно
информира Управляващия орган на ПРСР за

проблеми, възникнали при изпълнениетона Стратегията.

Друг
основен аспектот дейността на „МИГ Стамболийски” е подпомагане развитието на община Стамболийски, повишаването на капацитета на местните общности за изготвяне и изпълнение на проекти към програмата за развитие на селските райони, както и към други финансови инструменти водещи до повишаване на икономическия просперитет на местния бизнес, качеството на живот на жителите на общината, подпомагане развитието на духовните ценности, културата, изкуството и науката,опазването на околната среда и устойчивото развитие.

Чл.12 Сдружението може да
осъществява и всякакви други дейности за осъществяване на своите цели, които не са забранени от закона. Тези дейности може да включват следното:

· Извършване на консултантски услуги за разработване, изпълнение и управление на проекти финансирани
от национални, европейски и международни фондове на общинско, регионално, национално и транс-национално ниво;

· Извършване на специализирани проучвания, анализи и
оценки;

· Организиране и извършване на семинари, конференции и
обучения свързани с изграждане на капацитет на местните общности,организации и институции на местно, национално и международно ниво;

· Изграждане на партньорства за повишаване на възможностите за икономическо, социално
и културно развитие на територията на община Стамболийски.

Чл.13(1) Сдружението може да извършва и друга стопанска дейност, свързана с основната дейност на „МИГ Стамболийски” в съответствие с чл. 3 ал. 3от ЗЮЛНЦ, Търговския закон и действащите данъчни нормативни актове. Стопанската дейност извършвана
от Сдружението може да включва:

· Извършване на специализирани анализи, проучвания иоценки в социалната, икономическата, селскостопанската сфера, както
и свързани с природните ресурси и биологичното разнообразие;

· Консултантски услуги по
разработване и изпълнение на планове, проекти, стратегии и др.

· Консултантски услуги по
разработване на бизнес планове и попълване на документи за кандидатстване към национални и европейски фондове и програми;

· Предоставяне на технически услуги: копиране, принтиране, текстообработка;

· Организиране и провеждане на публични и частни мероприятия:
обучения, семинари, кръгли маси, културни събития и др.;

· Предоставяне на информационни услуги във връзка с дейностите по
проучвания и анализи;

· Управление на собствени материални и нематериални активи, включително
авторски права;

· Подготовка, публикуване и разпространение на учебни, информационни и рекламни материали;

· Създаване и маркетинг на нови продукти;

· Изграждане на специализирана инфраструктура;

· Подготовка на проектни предложения и попълване на проектна документация;

· Извършване на специализирани преводи;

· Подизпълнителство
по проекти и лобиране на местно, регионално и национално ниво;

· Партньорство
при изпълнението на проекти с външно финансиране;

· Подпомагане и участие в реализацията на политики на компании, насочени към финансиране на дейности в
областта на опазване на околната среда и устойчивото развитие;

(2) Сдружението
няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на основна дейност, предвиден в настоящия Устав, и ще ползва приходите от нея само за постигане целите на сдружението.

(3) Сдружението
не разпределя печалба.

(4) Приходите получени
от извършване на стопанска дейност се изразходват за постигане целите на Сдружението.

(5) Изпълнениетои контрола върху стопанската дейност се възлага и извършва
от Управителния съвет на Сдружението.

9 ЧЛЕНСТВО

Чл.14(1) Членове на сдружението могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица.

(2) Всички членове на сдружените следва да имат постоянен адрес или седалище на територията на
община Стамболийски.

9.1 Придобиване на членство

Чл.15(1) Членството в сдружението е доброволно.

(2) Кандидатът подава писмена молба в свободен текст до Управителния съвет, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав. Кандидатите – юридически лица представят с молбата преписиот документите си за регистрация иот решението на управителните сиоргани за членство в сдружението, както и името на упълномощения представител.

(3) Представителите на
община Стамболийски се избират съгласно вътрешните разпоредби наобщинска администрация (с решение на Общинския съвет). Представителите на общината представят решение на общинския съвет.

(4)
В срок от един месец, Управителният съвет е длъжен да излезе с решение за приемането или отхвърлянето на кандидата за член, като в случай на отхвърляне следва да направи мотивиран отказ и да го предостави на кандидата в писмен вид. Управителният съвет информира Общото събрание за решението си по отношение на кандидат- членовете на следващото му заседание.

9.2 Права и задължения на членовете

Чл.16.  Членовете на сдружението имат следните права:

· да участват в управлениетона „МИГ Стамболийски” чрез работата си в Общото
събрание и Управителния съвет;

· да бъдат информирани за неговата дейност;

· да ползват имуществото
на „МИГ Стамболийски” само до колкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи;

· да се ползватот резултатите
от дейността на „МИГ Стамболийски”, съгласно разпоредбите на този Устав.

Чл.17 Членовете на сдружението са длъжни:

· да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на ръководните
органи на сдружението;

· да участват в дейността на сдружението
и да работят за осъществяване на целите му;

· да издигат авторитета на сдружението, да спомагат за увеличаване на неговото
имущество и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят;

· да внасят в срок предвидените в настоящия Устав имуществени вноски.

Чл.18 Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Чл.19 Членовете на сдружението имат право да упълномощят трето лице да упражнява техните права и да изпълнява задълженията им, което се извършва писмено и влиза в действие след писмено уведомяване на управителния съвет. В тези случаи те носят
отговорност за неизпълнението на техните задължения от страна на овластеното лице.

Чл.20 За задълженията на сдружението неговите членове носят
отговорност само до размера на предвидените в настоящия устав имуществени вноски и кредиторите нямат право да предявяват права към личното им имущество над този размер.9.3 Прекратяване на членство

Чл.21 Членството в сдружението се прекратява:

· с едностранно
писмено волеизявление, отправено до управителния съвет на Сдружението;

· със смъртта или поставяне под пълно
запрещение, респективно прекратяване юридическата личност на член на сдружението;

· с изключването;

· с прекратяване на сдружението;

· при
отпадане поради невнасяне до 2 (два) месеца от решението на установените имуществени вноски и системно       неучастие в дейността на сдружението.

· неучастие в дейността на сдружението– неприсъствие на заседание на УС и/или ОС 2 пъти.

· – при промяна наобстоятелствата почл. 12. ал. 2.

Чл.22(1) Член на сдружението може да бъде изключен с решение на общото събрание по предложение на управителния съвет, когато:

· нарушава предвидените в чл. 15 задължения;

· извърши други действия, които
правят по-нататъшното му членство в сдружението несъвместимо.

(2) При маловажни случаи на нарушения по чл.15 управителния съвет
определя с решение срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговите последици, при неспазване на който прави предложението за изключение.

Чл.23 (1) Отпадането се счита настъпило с вземането на решение за това от общото събрание, когато член на сдружението:

1. не е направил встъпителната си вноска почл. 63, ал.4

2. не е внесъл или е просрочил 2 (две) последователни вноски почленския си внос;

3. е преустановил участието
си в дейността на Сдружението, като не е присъствал на повече от 2 (две) последователни заседания на общото събрание и др.

(2) Горните
обстоятелства се констатиратот Управителния съвет по документите на сдружението, който докладва отпадането на общото събрание и го отразява в документацията на сдружението.

Чл.24 При прекратяване на членството, Сдружението не дължи връщане на на
направените имуществени вноски. Прекратилия членството си член на Сдружението е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството му.

10 ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.25 Органите на МИГ Стамболийски са:

· Общото
събрание (Върховен орган на Сдружението)

· Управителния съвет (
Управителен орган на Сдружението)

. Контролен съвет / Контролен орган/

· Председател на Управителния съвет

· Изпълнителен Директор

· Други
органи, създадени с решение на Управителния съвет

11 ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.26(1) Общото събрание се състои
от всички членове на сдружението и представлява върховния колективен орган на МИГ Стамболийски.

(2) Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги представляват. Членовете на сдружението могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно физическо лице да ги представлява на едно или неограничен брой заседания на
общото събрание. Пълномощниците нямат право да представляват повече от трима членове едновременно и да преупълномощават с правата си трети лица.

11.1 Компетентност на общото събрание

Чл.27 Общото събрание има компетентност и има право да взема решения по следните въпроси и дейности на Сдружението:

1. изменя и допълва Устава;

2. приема други вътрешни актове

3. избира и
освобождава членовете на управителния съвет;

4. приема и изключва членове на сдружението;

5. взема решение за
откриване и закриване на клонове;

6. взема решение за участие в други
организации;

7. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;

8. приема
основните насоки и програма за дейността на сдружението;

9. приема бюджета на сдружението;

10. взема решения
относно дължимостта и размера на членския внос или на

имуществените вноски;

11. приема
отчета за дейността на управителния съвет;

12.отменя решенията на другите
органи на сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на

сдружението;

13. взема решения по
всички други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или настоящият Устав.

11.2 Свикване

Чл.28 Общото събрание се свиква на заседание
от Управителния съвет на сдружението. Заседанието следва да се проведе в подходящо помещение в населеното място по седалището на сдружението.

Чл.29 Инициатива за свикването му има Управителния съвет. Една трета от членовете на сдружението имат право да поискат Управителния съвет да свика общо събрание и ако той не
отправи писмена покана в срок най-малко 1 (един) месец от датата на писменото поискване, събранието се свиква от съда по седалището по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице съгласно ЗЮЛНЦ.

11.3 Право на сведения

Чл.30 Поканата следва да бъде писмена и да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане наобщото събрание, както и указание по чия инициатива се свиква. Поканата се поставя на мястото заобявления на адреса на управление на сдружението и се публикува в поне една местна медия /вестник, сайт/ най-малко 1 (един) месец преди насрочения ден, както и може да се изпраща до всички членове на Сдружението на електронен адрес (посоченот всеки член) или по пощата при липса на такъв (на адрес посоченот всеки член).

Чл.31 Към датата на
отправяне на покана по предходния член писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието, трябва да са на разположение на адреса на управление на сдружението и да се предоставят на всеки член при поискване.

11.4 Кворум

Чл. 32(1) Общото събрание е законно, ако присъстват повечеот половината от всички членове. При липса на кворум събранието се
отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да се явят.

(2) Кворумът се установява
от председателстващия събранието по списък, в който се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, подписва се от тях, заверява се от председателя и секретаря на заседанието и се прилага към протокола за него.

11.5 Гласуване

Чл.33 Член на сдружението няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:

1. него, негов съпруг или роднини по
права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство– до втора степен включително;

2. юридически лица, в които
той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Чл.34 Всеки член има право на един глас (законният представител на юридическите лица упражнява правото на глас съгласно този устав)

11.6 Решения

Чл.35 Решенията на
общото събрание се вземат с обикновено мнозинство /50% плюс 1 гласа/от присъстващите. Решенията по чл. 27 т. 1 и 7 се вземат с квалифицирано мнозинство 2/3от присъстващите.

Чл.36 Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са включени в
обявения в поканата дневен ред на заседанието.

11.7 Протокол

Чл.37(1) За всяко заседание на
общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието (Председателя на Управителния съвет или от определен друг член на Управителния съвет) и лицето, изготвило протокола (протоколчик), които отговарят за верността на съдържанието му.

(2) Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на
общото събрание, се завежда в нарочна книга.

(3) Всеки член, присъствал на
общото събрание има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.

11.8 Контрол

Чл.38 Всеки член на сдружението, управителният съвет и прокурорът, могат да сезират съда по регистрацията на сдружението да се произнесе относно законосъобразността на решение на
общото събрание или съответствието му с този Устав.

Това следва да стане в едномесечен срок
от узнаване на решението, но не по-късно от една година от датата на приемането му.

12 УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.39(1) Управителният съвет се състои
от минимум 5 (пет) лица – членове на сдружението. Членовете на сдружението, които са юридически лица, могат да посочат за членове на управителния съвет лица, нечленуващи в сдружението.

(2) Всички членове на Управителния съвет трябва да са с адресна регистрация и/или работят на територията наобщина Стамболийски.

(3) В управителния съвет могат да участват максимум 49% представители на Община Стамболийски. Тяхното
участие се гарантира с решение на Общинския съвет. При решение на Общинския съвет за смяна на представляващите, изборът им се осъществява с решение на Общото събрание на Сдружението съгласноЧл. 27.

(4) Представителя на Общинската власт е поправо
член на УС.

(5) Представителите на партньорите по
проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Стамболийски” (№ на Проекта, 431-2-03-54/18.09.2008 с Договор № РД 50 – 203/ 03.06.2009) да бъдат по право членове на УС.

12.1 Мандат

Чл.40 Управителният съвет е с мандат
от 5 (пет) години, като неговите членове могат да бъдат преизбирани до 2 мандата.

12.2 Правомощия

Чл.41 Управителният съвет:

1. Представлява сдружението
и определя обема на представителната власт на членовете си;

2. Осигурява изпълнениетона решенията наобщото
събрание;

3 Ръководи дейността на „МИГ Стамболийски”, когато
не заседава Общото събрание;

3. Разпорежда се с имуществото
на сдружението на „МИГ Стамболийски” при спазване изискванията на този Устав;

4. Подготвя и внася в
общото събрание проект за бюджет;

5. Подготвя и внася в
общото събрание отчет за дейността на сдружението, който се внася ежегодно в Централния регистър на сдруженията в обществена полза;

6. Определя реда и
организира извършването на дейността на сдружението, включително тази в обща полза, и носи отговорност за това;

7. Определя адреса на сдружението;

8. Приема правила за работата си;

9. Взема решения по
всички други въпроси,освен тези които са от компетентността на общото събрание на сдружението.

12.3 Заседания

Чл.42. Заседанията на управителния съвет се свиква
от председателя по негова инициатива, но не по-рядко от веднъж на 3 (три) месеца или на по-кратък интервал съобразно с дейностите по изпълнение на СМР, в случаите, когато е необходимо решение на УС, както и по писмено искане на всекиот неговите членове. Ако председателят не свика заседание в седемдневен срок от писменото поискване, такова се свиква от всеки от заинтересуваните членове.

Чл.43(1) Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече
от половината от членовете на управителния съвет. За присъстващо се счита лицето, с което има двустранна телефонна връзка, гарантираща установяването на самоличността му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(2) Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения за това
от всички членове на управителния съвет.

(3) Относно протоколите за заседанията на управителния съвет се прилагат разпоредбите на чл.32.

Чл.44 Заседанията се ръководятот Председателя на управителния съвет, а в негово
отсъствие –от избран от управителния съвет негов член.

Чл.45 Членовете на Управителния съвет участват в състава на Комисия за избор на проекти съгласно изискванията на чл. 24
от Наредба № 23от 18.12.2009 г. на МЗХ.

Чл.46 Работата и функцията на звеното за техническо управление на МИГ Стамболийски се уреждат
от Правилник за вътрешния ред и Устройствен правилник, които се изработват и приематот Управителния съвет.

12.4 Решения

Чл.47 Управителният съвет взема решенията си собикновено мнозинство от присъстващите, а тези по чл.41, т.3 и 6 и чл. 14, ал. 2 ЗЮЛНЦ – с мнозинствоот всички

членове.

12.5 Контрол

Чл.48 Всеки заинтересуван член на сдружението може да
оспори пред общото събрание решение на управителния съвет, което е взето с противоречие със закона, този

Устав или предходно
решение на общотосъбрание. Това следва да бъде направено в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на

решението.

12.6 Отговорност на членовете на управителния съвет

Чл.49 Членовете на управителния съвет носят солидарна
отговорност за действията си, увреждащи имуществото и интересите на сдружението.

13. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Чл.50.( 1).Контролният орган на Сдружение”МИГ Стамболийски” е Контролният съвет, който се избира от Общото събрание в състав от трима члена за срок от 5/пет/ години, без ограничение в броя на мандатите.

(2)Членовете на съвета избират от своя състав председател. Председателят представлява КС и участва в заседанията на УС със съвещателен глас.

(3) Членовете на съвета не могат да бъдат щатни служители на сдружението.

Чл.51(1)Контролният съвет на сдружението:

1. Контролира изпълнението на ръководните органи на сдружението

2.Контролира изпълнението на бюджета и изразходването на финансовите средства на сдружението

3.Извършва проверки и ревизии в системата на сдружение „МИГ Стамболийски”, както и проверки на жалби и сигнали за законосъобразност и целесъобразността на финансовите, счетоводните, стопански, търговски, договорни и др. дейности

4. Извършва проверки на управлението, стопанисването на предоставеното на дружеството имущество и разпоредителните сделки с дълготрайни материални активи

5. Контролира спазването на предписанията, дадени от компетентните органи при извършени от тях проверки, ревизии, одити

6. Периодично подготвя информация за резултатите от контролната дейност и за констатираните нарушения на финансовата и друга дисциплина, като анализира причините и условията за нарушения и предлага мерки за отстраняването им.

(2) За резултатите от дейността си Контролният съвет се отчита на Общото събрание

14 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.52 Управителният съвет избира
от своя състав председател, като с решението си определя неговите функции. Председателя представлява „МИГ Стамболийски” при осъществяване на дейността и като ангажира отговорността на „МИГ Стамболийски” с подписа си.

Чл.53 Председателят на управителния съвет няма право да извършва разпоредителни действия и да
обременява с тежести недвижимите имоти на сдружението.

Чл.54 Председателят е висшето длъжностно лице в МИГ Стамболийски и се избира с мандат за срокот 5 години, като може да бъде преизбиран максимум за 2 мандата.

Чл.55 Председателят:

· Организира изпълнениетона решенията на Общотосъбрание и на Управителния съвет:

· Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет;

· Взема решения по
въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание и Управителния съвет;

· Организира дейността по
изпълнение на задачите на „МИГ Стамболийски”;

· Извършва подготовката на заседанията на Общото
събрание и Управителния съвет, включително документи и материали.

· Представлява МИГ

· Сключва предварителни споразумения и трудови договори за длъжностите: „изпълнителен директор”, ”експерт поприлагане на дейностите по
Стратегията за местно развитие”, „счетоводител” и „асистент” в съответствие с изискванията на чл.7, ал.3, т.2 и чл.15, ал.1, т.12 и т.13от Наредба № 23 от 18.12.2009г. на МЗХ, кактои други договори с персонал и експерти, ангажирани в работата на МИГ Стамболийски.

· Изготвя длъжностни характеристики за посочените в предходната алинея длъжности.

15 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл.56(1) Изпълнителният директор се назначава с решение на Управителния съвет на „МИГ Стамболийски”, при спазване на изискванията на чл.7 ал.5от Наредба № 23
от 18.12.2009г.наМЗХ;

(2) Изпълнителният директор се ангажира и
отговаря пряко за прилагането на Стратегията за местно развитие и управление на техническия екип на „МИГ Стамболийски”, като неговите правомощия се определят с договор за наемане;

(3) Изпълнява функциите и работи за
осъществяване на задачите, залегнали в неговата длъжностна характеристика;

(4) Изпълнителният директор участва в заседанията на УС по право със съвещателен глас

Чл.57(1) Изпълнителният директор е длъжен да защитава и представлява интересите на „МИГ Стамболийски”;

(2) За користни действия или нанесени финансови и нефинансови щети на „МИГ Стамболийски” в резултат на умишлени или невнимателни действия, Изпълнителният директор носи имуществена и друга
отговорност, предвидена в действащото законодателство, този устав и правилника за дейността на „МИГ Стамболийски”.

16 ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.58(1) Председателя на „МИГ Стамболийски”
осъществява представителството на МИГ Стамболийски пред трети физически или юридически лица, както и пред други институции и организации на национално и международно ниво.

(2) Представителството на „МИГ Стамболийски” по
определени въпроси свързани с изпълнението на интегрирана Стратегия за местно развитие към Програмата за развитие на селските райони  може да бъде предоставено и на Изпълнителния директор с изрично решение на Управителния Съвет.

17  Други органи на Сдружението

Чл.59 За постигане на поставените цели, както и заосъществяване на предмета на дейност на „МИГ Стамболийски „, Управителния съвет взема решения по сформирането и осъществяване на дейността на следнитеоргани:

· Комисия за избор на проекти към Стратегията за местноразвитие изпълнявана от „МИГ Стамболийски „, съгласно изискванията на чл.24 на Наредба № 23
от 18.12.2009 на МЗХ;

· За изпълнението
на специфични цели и задачи свързани с постигане на целите на Сдружението, Управителният съвет може да сформира и други органи.

18 ИМУЩЕСТВО

Чл.60 Имуществото на сдружението се състои
от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права, регламентирани от закона.

19 ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

Чл.61 Източници на средства на сдружението са имуществените вноски на членовете (членски внос), финансирането на Стратегия за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони , стопанската дейност, предвидена в настоящия Устав, дарения
от физически и юридически лица, спонсорство и други установени от настоящия Устав и разрешени от действащото законодателство на Република България.

20 Имуществени вноски на членовете

Чл.62. Имуществените вноски на членовете се
определят по вид и размер от общото събрание, което посочва в решението си и начина на внасянето им.

Чл.63(1) Община Стамболийски и ЮЛ, регистрирани по ТЗ, дължат годишен членски внос в размер на 100 (сто) лева, платим до 30 януари на всяка следваща година, като за забава не дължат лихва (но само в случаите, че членският внос е внесен 100% до края на всяка календарна година).

(2) ЮЛНЦ, регистрирани в обществена полза, членове на Сдружението, дължат годишен членски внос в размер на 50/петдесет/  лв., платим до 30 януари на всяка следваща година, като за забава не дължат лихва (но само в случаите, че членският внос е внесен 100% до края на всяка календарна година).

(3) Всички членове на сдружението – физически лица дължат годишен членски внос в размер на 20 (двадесет) лева, платим до 30 януари на всяка следваща година, като за забава не дължат лихва (но само в случаите, че членският внос е внесен 100% до края на всяка календарна година).

(4) Встъпителната вноска е равна на 20(двадесет) лв. – за физическите и юридическите лица и е дължима до 1 (един) месец след излизане на съдебното решение за регистрация на Сдружението.

Чл.64 При приключване на годишния баланс със загуба общото събрание може да вземе решение за допълнителни вноски на членовете за покриването й с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.

21 Разходване на имущество

Чл.65(1) Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за реализиране на целите,определени по реда на този Устав и ЗЮЛНЦ.

(2) За безвъзмездно разходване имуществото на сдружението в полза на лицата по чл. 41, ал. 3 ЗЮЛНЦ
общото събрание взема мотивирано решение с квалифицирано мнозинство 2/ 3от всички негови членове.

(3) Сдружението подбира лицата и начина на тяхното подпомагане в зависимост от целите и финансовите си възможности съгласнообявения ред и правилата за осъществяване на дейността. Информацията за реда, по който се извършва подборът, е общодостъпна и се вписва в централния регистър.

(4) Сдружението не може да сключва сделки с лицата по чл. 41, ал. 3 ЗЮЛНЦ, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения,
освен ако сделките са в очевидна полза на сдружението или са сключени при общи условия, публично обявени.

22 ЕЖЕГОДЕН КОНТРОЛ

Чл.66(1) В срок до 30 януари на всяка година управителният съвет съставя годишен счетоводен
отчет и го предоставя за заверка на лицензиран експерт- счетоводител,определенотобщото събрание.

(2) В същия срок изготвя доклад за дейността на сдружението със съдържанието по чл. 40, ал. 2 ЗЮЛНЦ.

(3) В срок до 31 май на всяка година управителният съвет заявява за вписване в централния регистър и представя заверен годишен счетоводен
отчет, доклада си по предходната алинея и другите предвидени в чл. 46, ал. 2 ЗЮЛНЦ документи.

23 КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.67 Общото събрание и управителният съвет на сдружението водят книги за протоколите
от всички проведени заседания. Председателстващите заседания и лицата,

изготвили протоколите, ги удостоверяват с подписите си и
отговарят за верността на съдържанието им.

24 ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл.68 Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел заосъществяване на дейност в частна полза.

Чл.69 Сдружението не може да се преобразува в друго юридическо лице с нестопанска цел заосъществяване на дейност вобществена полза.

25 ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.70 Сдружението се прекратява:

1. по
решение на Общото събрание;

2. по
решение на окръжния съд поседалищетов случаите на чл. 13, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ.

26 ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.71(1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

(2) Ликвидацията се извършваот управителния съвет, а в случаите на чл. 13, ал. 4 и чл. 14, ал. 3 ЗЮЛНЦ ликвидаторът сео
пределя от окръжния съд по седалището.

(3) Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез
осребряване първо на движимото и едва след това на недвижимото имущество на сдружението. Той няма право по какъвто и да е начин да прехвърля имуществото на лицата по чл. 43, ал. 2 ЗЮЛНЦ.

27 Имущество след ликвидация

Чл.72(1) Имущество,
останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел,определено да извършва общественополезна дейност със същата или близка на сдружението нестопанска цел. Ако имуществото не бъде предоставено по този ред, то се предава на общината по седалището на прекратеното сдружение.

28 ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.73 Този Устав е приет на учредително събрание за създаване на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ  – „МИГ СТАМБОЛИЙСКИ” проведено на. 13.04.2010 г.в гр. Стамболийски.

Чл.74Списъкът на учредителите, подписали Устава да се счита неразделна част от този Устав.

Чл.75 За неуредените в този Устав случаи, както и
относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Разпоредбите на този Устав, в случай че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила.

Назад към съдържанието | Назад към главното меню