МИГ Стамболийски

Отиване към съдържанието

Главно меню

19.1

Проекти


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 МЯРКА 19


Подмярка 19.1. Помощ за подготвителни дейности

Файлове за попълване


Бенефициери


•Местно партньорство, което не е прилагало подхода ЛИДЕР в периода 2007 - 2013 г.;

•Местно партньорство или МИГ, прилагала подхода ЛИДЕР в периода 2007 - 2013 г. на територията или на част от територия, за която се кандидатства;
•Местна инициативна група, която е кандидатствала за одобрение и е преминала оценка за административно съответствие и допустимост, но няма одобрена за финансиране стратегия за ВОМР през програмния период 2014 - 2020 г.;•Местна инициативна група, която не е прилагала подхода ЛИДЕР, но е регистрирана по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, има право да кандидатства за предоставяне на финансова помощ.

Местна инициативна група, която разширява територията си на дейност през периода 2014 - 2020 г., сключва споразумение за партньорство с местно партньорство или с МИГ от новата територия.

Условия за допустимост на бенефициеритеПо т. А бенефициентите трябва да отговарят на следните условия за допустимост:
•  Целевата територия да обхваща население между 10 000 и 150 000 жители;
•  Кохерентност на територията;
•  Да са местни инициативни групи или общности, прилагали подхода ЛИДЕР през програмния период 2007-2013 г. на територия или част от територия, за която се кандидатства или да представят писмено споразумение за партньорство за създаване на местна инициативна група между общините, частния сектор и неправителствените организации на целевата територия или между МИГ и нова територия;
• Наличие на капацитет в областта на човешките ресурси и наличие на помещение за офис за изпълнение на дейностите по подмярката и за изготвяне на стратегия за местно развитие.


По т. Б малките пилотни проекти трябва да отговарят на следните условия за допустимост:
•   Да допринасят за постигане на целите на ПРСР и на стратегията на водено от общностите местно развитие;
•   Да са одобрени по процедурата за взимане на решения на МИГ и да са съгласувани с местната общност;
•   Да включват дейности, свързани с доброволно участие под формата на труд или финансиране на представители на местната общност;
•   Да са предостави доказателства, че са в обществена полза;
•   Дейностите по проектите да се реализират на териториите на съответните местни инициативни групи.


Допустими дейности
•Местни общности, които не са прилагали подхода ЛИДЕР в периода 2007-2013 г. (не са изпълнявали подмярка 431-2 или мярка 41 и подмярка 431-1) за дейности:
1. учредяване на публично-частно партньорство;
2. популяризиране на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) и процеса на разработване на стратегия за ВОМР;
3. обучение на местни лидери и заинтересовани страни;
4. проучвания и анализи на територията;
5. подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията;
6. координация на изпълнението на подготвителните дейности.•Местни групи за действие или общности, прилагали подхода ЛИДЕР през програмния период 2007-2013 г. на територия или част от територия, за която се кандидатства, (изпълнявали са под-мярка 431-2 или мярка 41 и под-мярка 431-1) за подготвителни дейности:
1. популяризиране на процеса на разработка на стратегия за ВОМР;
2. обучение на местни лидери и заинтересовани страни;
3. проучвания и анализи на територията;
4. подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията;
5. координация на изпълнението на подготвителните дейности.• Местна инициативна група, която е кандидатствала за одобрение и е преминала оценка за административно съответствие и допустимост по реда на наредбата за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014 - 2020 г., но няма одобрена за финансиране стратегия за ВОМР през програмния период 2014 - 2020 г., може да получи финансова помощ за изпълнение на малки пилотни проекти за:
1. дейности и събития, свързани с популяризиране на местната идентичност;
2. материални и нематериални активи в интерес на местната общност;
3. въвеждане на иновативни за местната общност дейности.
Дейностите, за които се предоставя финансова помощ, следва да са извършени на територията на действие на местното партньорство или МИГ.А. Безвъзмездна финансова помощ за подпомагане на подготвителни дейности, включващи изграждането на капацитет, обучението и създаването на мрежи с цел изготвяне и изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие, които включват:

о     Обучение на местни заинтересовани страни;

о     Проучвания в съответната територия;

о    Изготвяне на стратегия за воденото от общностите местно развитие, включително консултации със заинтересованите страни за целите на подготовката на стратегията;

о     Дейности за координация на процеса, извършван от организацията, която кандидатства за подготвителни дейности.Б. Безвъзмездна финансова помощ за подкрепа за малки пилотни проекти в интерес на местните общности.
Дейностите по подмярката ще могат да бъдат изпълнявани за периоди до 6 месеца за местни общности, прилагали подхода ЛИДЕР (изпълнявали са проект по подмярка 431-2 или по подмярка 431-1 и мярка 41) и до 9 месеца за местни общности, не прилагали подхода ЛИДЕР през програмния период 2007 – 2013 г.Кандидатстването за одобрение на стратегии за водено от общностите местно развитие не е обвързано с прилагането на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“.


Финансови условия•Финансовата помощ  е безвъзмездна, предоставя се в рамките на определения бюджет за подмярката в ПРСР 2014 - 2020 г. и е в размер 100 на сто от общите допустими разходи.•Финансовата помощ за допустими разходи е в размер до левовата равностойност на:
1. 30 000 евро за дейности на Местни общности, които не са прилагали подхода ЛИДЕР в периода 2007-2013 г. (не са изпълнявали подмярка 431-2 или мярка 41 и подмярка 431-1);
2. 25 000 евро за дейности на Местно партньорство или МИГ, прилагала подхода ЛИДЕР в периода 2007 - 2013 г. на територията или на част от територия, за която се кандидатства;•Минималната стойност на допустимите разходи за дейности на Местна инициативна група, която е кандидатствала за одобрение и е преминала оценка за административно съответствие и допустимост, но няма одобрена за финансиране стратегия за ВОМР през програмния период 2014 - 2020 г. е не по-малко от левовата равностойност на 5000 евро, а максималната - не повече от левовата равностойност на 15 000 евро за един проект.Определената стойност е с включен данък добавена стойност (ДДС) за кандидати, които не са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, и без ДДС - за кандидати, регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност.


Допустими разходиРазходи по т. А, свързани с изготвяне на стратегия за местно развитие:

о      Формиране и учредяване на публично-частно партньорство (само за общности, които не са прилагали подхода ЛИДЕР през програмен период 2007 – 2013 г. на териториите или част от териториите, за които се кандидатства), в т.ч. разходи за правни услуги и консултации, нотариални и държавни такси, партньорски срещи;

о      Популяризиране на подхода ВОМР (само за общности, които не са прилагали подхода ЛИДЕР през програмен период 2007 – 2013 г. на териториите или част от териториите, за които се кандидатства) и процеса на разработка на СМР (за всички кандидати) като разходи за подготовка и провеждане на информационни кампании, изготвяне и разпространение на информационни материали, подготовка и провеждане на информационни семинари, конференции и срещи, създаване и поддържане на електронна страница, публикации в местната преса;

о     Обучения за местните заинтересовани страни: екип на МИГ, местни лидери;

о      Проучвания и анализи на територията;

о      Разходи, свързани с подготовката на стратегия за водено от общностите местно развитие, вкл. разходи за консултиране и разходи за консултиране с местната общност във връзка с подготовката на стратегията;

о      Административни разходи (оперативни разходи, разходи за възнаграждения и осигуровки и обезщетения за временна неработоспособност, дължими от работодателя, разходи за закупуване на офис техника, обзавеждане и оборудване, командировки, наем зали и др.).За местни инициативни групи, финансирани по ПРСР (2007-2013) разходите са допустими при условие на недопускане на свръхкомпенсация и двойно финансиране на едни и същи разходи.Разходи по т. Б за подпомагане на малки пилотни проекти:

о      Разходи за промотиране и организирането на дейности и събития, свързани с местната идентичност (местни традиции, културно и историческо наследство, продукти и др.);

о      Разходи за материални и нематериални инвестиции в интерес на местната общност;

Разходи за промотиране на иновативни за местните общности дейности.Недопустими разходи• за дължими лихви;
• за лизинг;
• за закупуване на недвижими имоти;
• за закупуване на оборудване втора употреба;
• за закупуване на моторни превозни средства;
• за данък добавена стойност с изключение на невъзстановимия;
• за дейности, извършени преди подаване на заявлението за изразяване на интерес/за подпомагане;
•платени по-късно от един месец от крайния срок за изпълнение на проекта и по-късно от датата на подаване на заявка за окончателно плащане пред ДФЗ - РА.


Критерии за оценка•Капацитет и кохерентност на предложената територия.
•Качество на предлаганото партньорство и действия за изграждане на капацитет, проведени преди кандидатстването.
•Качество на предложения проект (баланс между предложените дейности, качество на плана за извършване на дейностите, ефективност на предложените разходи).
•Капацитет за прилагане на проекта (капацитет на кандидата и партньорите, технически капацитет на предложеният екип от експерти).
            За проекти по т. А
•Брой общини в състава на партньорството;
•Население на територията на партньорството;
•Опит на партньорите в изпълнението на проекти, финансирани със средства на ЕС.


За проекти по т. Б
•Степен на включени в проекта дейности, свързани с доброволно участие под формата на труд или финансиране на представители на местната общност спрямо размера на проекта;
•Степен на полза на проекта за местната общност;
• Степен на съгласуваност с местната общност.


Интензитет на помощта


100 % от общите допустими разходи.


Суми и размер на помощта


Минимален размер на проект    – 5 000 евро
Максимален размер на проект   – 30 000 евро


Условия на плащане

За инвестиционна подкрепа по проектите по подмярка „Помощ за подготвителни дейности“ е допустимо авансово плащане в съответствие с чл. 45 от Регламент (EC) № 1305/2013.

Назад към съдържанието | Назад към главното меню